Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowej  przebudowy dachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Domu Kultury w Zwoleniu”

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Zwoleniu przy ul Aleja Jana Pawła II ….. na działce nr ewid. gruntów 5818/2.

Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Gmina Zwoleń posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Stan istniejący

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej i dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony wybudowany w roku 1985. Dach konstrukcji drewnianej z pokryciem dachowy z blachy ocynkowanej.

Podstawowe dane techniczne obiektu:

–           długość – 21,50m

–           szerokość – 23,00m

–           wysokość ok. 11m

–           pow. zabudowy: 440,10 m2

–           pow. użytkowa:  948,90m2

–           kubatura: 3936,00 m3

Inwestor posiada niekompletną dokumentację budowy budynku.

 

Opis planowanego zakresu robót, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej:

Zamawiający zamierza przebudować istniejącą konstrukcję więźby dachowej w zakresie umożliwiającym wykonanie okapów wraz z wymianą całego pokrycia dachowego, orynnowania i instalacji odgromowej. Ponadto należy zaprojektować docieplenie ścian zewnętrznych budynku (w tym ścian fundamentowych) metodą lekką – mokrą z zastosowaniem styropianu.

Dokumentacja kosztorysowa zadania musi być sporządzona w rozgraniczeniu na części obejmującą przebudowę dachu i docieplenie ścian budynku.

 

Inwestycja powinna zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami techniczno-budowlanymi, BHP, PPOŻ itp. normującymi projektowanie i wznoszenie budynków oraz wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie uzgodnienia i opinie wynikające z przepisów (np. Konserwatora Zabytków, rzeczoznawcy do spraw ochrony ppoż itp.) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenie na budowę / dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Dokumentacja winna zawierać następujące elementy:

  1. a) projekty budowlane w 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF,
  2. b) projekty wykonawcze – o ile ich wykonanie będzie konieczne – w 2 egz.+ 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF,
  3. c) przedmiary robót w 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w programie kosztorysującym oraz w formacie PDF,
  4. d) kosztorysy inwestorskie w 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w programie kosztorysującym oraz w formacie PDF ,
  5. e) kosztorys ofertowy w 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF,
  6. f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 1 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF,
  7. g) inne nie wymienione wyżej opracowania i uzgodnienia niezbędne dla kompletności dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych w 4 egz. + 1egz. wersji elektronicznej w formacie PDF (np. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oświadczenia, uzgodnienia itp.).

 

 

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie również:

         występowania w imieniu zamawiającego i uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień (w tym  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) sprawdzeń, warunków technicznych i innych opracowań niezbędnych do opracowania projektu i jego kompletności pod kontem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych,

         pozyskanie map terenu inwestycji (w razie konieczności map do celów projektowych),

         prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,

         konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania w zakresie istotnych elementów mających wpływ na koszty robót budowlanych,

         zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów robót budowlanych,

         wykonanie minimum 1 aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

         wyrażenie opinii dotyczącej zmiany materiałów i urządzeń równoważnych zaproponowanych przez potencjalnych Wykonawców robót na etapie realizacji inwestycji,

         uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

         udzielanie, za pośrednictwem Zamawiającego, wyjaśnień dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych na etapie postępowania przetargowego na realizację inwestycji,

         udział w naradach technicznych na terenie robót budowlanych –  przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego.

         sporządzenie dokumentacji projektowej zamiennej w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji wynikających z błędu projektanta,

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania Wykonawcy aby przy sporządzaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględnił zalecenia Zamawiającego.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

Dokumenty do pobrania